Sme advokátska kancelária so sídlom v Prahe a Bratislave, ktorá sa špecializuje na nasledujúce oblasti českého, slovenského a práva EÚ:

 • právo hospodárskej súťaže,
 • regulované odvetvia,
 • preverovanie zahraničných investícií (FDI),
 • verejné obstarávanie a
 • compliance.

Právo hospodárskej súťaže

Dohody obmedzujúce súťaž/Dominancia/Koncentrácie

Právne poradenstvo pokrýva predovšetkým nasledujúce aspekty súťažného práva:

 • oznamovanie koncentrácií podnikateľov národným súťažným orgánom alebo Európskej komisii,
 • koordinácia oznámení koncentrácií podnikateľov vo viacerých jurisdikciách,
 • posudzovanie a oznamovanie transakcií podľa nariadenia EU o zahraničných subvenciách narušajúcich vnútorný trh (Foreign Subsidies Regulation – FSR),
 • zastupovanie pred národnými súťažnými orgánmi alebo Európskou komisiou pri vyšetrovaní kartelových dohôd, vertikálnych dohôd alebo zneužívaní dominantného postavenia,
 • asistencia pri neohlásených inšpekciách národných súťažných orgánov alebo Európskej komisie (tzv. dawn raids),
 • príprava a podávanie sťažností na protisúťažné konania iných súťažiteľov národným súťažným orgánom alebo Európskej komisii a následné zastupovanie sťažovateľa,
 • zastupovanie pred národnými súdmi v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním súťažného práva,
 • zastupovanie pred národnými súdmi a Súdnym dvorom Európskej únie v konaniach o opravných prostriedkoch,
 • vytváranie compliance programov pre podnikateľské subjekty, realizácia compliance školení a previerok.

Štátna pomoc

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti so štátnou pomocou zahŕňa predovšetkým:

 • vyhotovovanie právnych analýz poskytovaných výhod,
 • oznamovanie štátnej pomoci Európskej komisii,
 • konzultácie s Európskou komisiou,
 • zastupovanie pred národnými súdmi v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním práva štátnej pomoci,
 • zastupovanie pred Súdnym dvorom Európskej únie v konaniach o opravných prostriedkoch,
 • rokovania s poskytovateľmi štátnej pomoci.

Významná trhová sila/Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch

Komplexné poradenstvo k zákonu o významnej trhovej sile v Českej republike a zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike:

 • zastupovanie pred národnými orgánmi pri vyšetrovaniach podozrení z porušenia zákona o významnej trhovej sile, či zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
 • asistencia pri neohlásených vyšetrovaniach národných orgánov,
 • príprava a podávanie sťažností na protiprávne konanie národným orgánom a následné zastupovanie sťažovateľov,
 • zastupovanie pred súdmi v súvislosti so súkromnoprávnym vymáhaním uvedených predpisov,
 • zastupovanie pred národnými súdmi v konaniach o opravných prostriedkoch.
↓ Viac ↑ Menej

Regulované odvetvia

Zameriavame sa tiež na právne poradenstvo v regulovaných odvetviach, najmä v oblasti energetiky. Právne poradenstvo zahŕňa okrem iného:

 • komplexné právne analýzy,
 • zastupovanie pri rokovaniach so správnymi úradmi,
 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi a súdmi.
↓ Viac ↑ Menej

Preverovanie zahraničných investícií (FDI)

Poskytujeme tiež posudzovanie a prípadné oznamovanie transakcií, ktoré podliehajú českému, respektíve slovenskému zákonu o preverovaní zahraničných investícií (FDI zákony) príslušnými orgánmi.

↓ Viac ↑ Menej

Verejné obstarávanie

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo ako zadávateľom verejných zákaziek, tak aj uchádzačom o verejné zákazky, predovšetkým:

 • spracovanie analýz, posudkov a stanovenie vhodnej koncepcie zadania verejnej zákazky,
 • realizácia a komplexná administrácia zadávacích konaní, vrátane príprav celej zadávacej a zmluvnej dokumentácie,
 • právne previerky realizovaných zadávacích konaní,
 • zastupovanie zadávateľov pred dozornými orgánmi (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie) v konaniach o návrhu na preskúmanie úkonov zadávateľov, ako aj v konaniach zahájených z vlastného podnetu,
 • zastupovanie dodávateľov pri podávaní námietok zadávateľom a pred dozornými orgánmi (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie),
 • zastupovanie pred národnými súdmi v konaniach o opravných prostriedkoch,
 • školenie a metodická činnosť.
↓ Viac ↑ Menej

Compliance

Našou špecializáciou je tiež:

 • príprava compliance programov a školení pre podnikateľské subjekty,
 • realizácia compliance previerok,
 • právne poradenstvo k následkom porušenia zásad compliance,
 • právna asistencia pri realizácii compliance opatrení v podnikateľských subjektoch,
 • zastupovanie v trestnom konaní v súvislosti s hospodárskou kriminalitou.
↓ Viac ↑ Menej

Náš tím tvoria skúsení advokáti dlhodobo sa špecializujúci na oblasti, v ktorých poskytujeme právne poradenstvo. Svoje skúsenosti zbierali v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, ale aj napríklad v Európskej komisii, na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky alebo na Energetickom a súťažnom úrade Bádenska-Württemberska. Pôsobili tiež v poradných orgánoch predsedu českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže alebo českého Energetického regulačního úřadu.

Jadro nášho tímu je v oblasti českého súťažného práva pravidelne hodnotené medzinárodnými i národnými advokátskymi ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; PLC Which lawyer?; Who’s Who Legal; Právnická firma roku) v najvyšších kategóriách. Uznávané je medzinárodnými advokátskymi ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; Právnická firma roka) i v oblasti slovenského súťažného práva.

Náš tím je pritom dostatočne veľký. V Českej republike i Slovenskej republike tak môžeme v oblastiach, na ktoré sa špecializujeme, poskytovať komplexné požadované právne poradenstvo, a to vrátane akútneho právneho poradenstva napríklad pri neohlásených inšpekciách národných súťažných orgánov alebo Európskej komisie (tzv. dawn raids).

22. 05. 2024

Martin Nedelka vystúpil na pravidelnej konferencii slovenského súťažného úradu

Partner advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Martin Nedelka, vystúpil na každoročnej konferencii Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 21.05.2024 v Bratislave. V rámci panelu Pracovné trhy a kartelové dohody prispel praktickými postrehmi k tejto problematike.

↓ Viac ↑ Menej
29. 04. 2024

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli podstatné zníženie pokuty uloženej slovenským súťažným orgánom spoločnosti KLEMENT

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala spoločnosť KLEMENT v mediálne sledovanom prípade tzv. energetického kartelu. S využitým inštitútov programu zhovievavosti a urovnania sa NKA podarilo dosiahnuť výrazné zníženie pôvodne navrhovanej pokuty vo výške 1 629 193 EUR na konečnú sumu 159 700 EUR, teda zníženie pokuty o viac než 90 percent. Spoločnosti KLEMENT navyše nebol uložený ani pôvodne navrhovaný trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.

↓ Viac ↑ Menej
25. 03. 2024

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali Kofolu pri ohlásení nadobudnutia pivovarov Holba, Litovel a Zubr u českého súťažného úradu

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko pri oznámení získania výlučnej kontroly nad spoločnosťami Pivovary CZ Group a Fontána PCZG pred českým súťažným úradom. Spoločnosť Kofola je jedným z popredných výrobcov a distribútorov nealkoholických nápojov v strednej a východnej Európe. Nadobúdaná spoločnosť Pivovary CZ Group pôsobí predovšetkým v oblasti výroby piva, pričom prevádzkuje pivovary Holba, Litovel a Zubr. Nadobúdaná spoločnosť Fontána PCZG sa v Českej republike zaoberá veľkoobchodným predajom hneď niekoľkých alkoholických a nealkoholických nápojov. Išlo o veľmi komplexné konanie zahrňujúce námietky konkurentov a podrobné posúdenie horizontálnych a konglomerátnych účinkov koncentrácie, a to na národnej aj regionálnej úrovni. Napriek tomu sa NKA podarilo získať schválenie v rámci tzv. prvej fázy bez záväzkov.

↓ Viac ↑ Menej
↓ Zobraziť staršie
12. 03. 2024

Nedelka Kubáč advokáti radili spoločnosti EPEI pri schvaľovaní získania francúzskej retailovej skupiny Casino

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo spoločnosti EPEI pri zaistení schválenia prevzatia kontroly nad skupinou Casino, ktorá patrí medzi popredných prevádzkovateľov maloobchodných predajní potravín vo Francúzsku a e-commerce platformy CDiscount. Právne poradenstvo zahŕňalo jednak oznámenie transakcie Európskej komisii podľa predpisov upravujúcich spájanie súťažiteľov, ako aj podľa nariadenia o zahraničných subvenciách (FSR) a taktiež koordináciu notifikačných konaní vo viacerých jurisdikciách mimo EÚ. Vzhľadom na prebiehajúce insolvenčné konanie so skupinou Casino bol schvaľovací proces pod veľkým časovým tlakom. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zabezpečiť bezpodmienečné schválenie transakcie príslušnými orgánmi v rekordnom termíne, a to vrátane schválenia podľa FSR, ktoré je navyše jedným z vôbec prvých rozhodnutí tohto druhu zo strany Európskej komisie.

↓ Viac ↑ Menej
29. 02. 2024

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali KKCG súťažnoprávne poradenstvo pri akvizícii technologickej spoločnosti Avenga

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo skupine KKCG pri akvizícii globálnej technologickej spoločnosti Avenga, ktorá sa zameriava na vývoj softwaru a technologické poradenstvo. Činnosť NKA spočívala v komplexnom súťažnoprávnom poradenstve vrátane koordinácie oznámení koncentrácie súťažným úradom v USA, Poľsku a Severnom Macedónsku. Transakcia bola vo všetkých relevantných jurisdikciách bezpodmienečne schválená.

↓ Viac ↑ Menej
16. 02. 2024

Nedelka Kubáč advokáti úspešní pri šetrení zľavového portálu Zľavomat.sk slovenským súťažným úradom

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala zľavový portál Zľavomat.sk, vyšetrovaný slovenským súťažným úradom pre možné zneužitie dominantného postavenia. NKA dosiahla odstránenie súťažných obáv súťažného úradu návrhom záväzkov. Vyšetrovanie jedného z vôbec prvých prípadov v slovenskom digitálnom prostredí tak bolo ukončené bez akejkoľvek sankcie.

↓ Viac ↑ Menej
08. 02. 2024

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zníženie pokuty uloženej českým súťažným úradom o takmer 99 %

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosiahla podstatné zníženie pokuty uloženej spoločnosti XXXLutz, poprednému predajcovi nábytku, zo strany českého súťažného úradu za údajné nedodržanie záväzkov prijatých v Českej republike v súvislosti so schválením jej akvizície konkurenčnej skupiny Kika. Pokuta uložená spoločnosti XXXLutz v prvom stupni bola na základe rozkladu NKA znížená o takmer 99 % na symbolickú čiastku 324 tisíc Kč.

↓ Viac ↑ Menej
08. 11. 2023

Nedelka Kubáč advokáti sa stala tretíkrát za sebou českou Právnickou firmou roka v kategórii Hospodárska súťaž

Pražská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) získala prestížne ocenenie Právnická firma roka 2023 v kategórii Hospodárska súťaž. Toto ocenenie získala kancelária už tretíkrát za sebou. V minulosti získala dve ocenenia tiež bratislavská pobočka NKA v rovnakom hodnotení na Slovensku.

↓ Viac ↑ Menej
19. 12. 2022

Nedelka Kubáč advokáti radili EP Corporate Group, J&T CAPITAL PARTNERS a Eroski pri notifikácii transakcie Európskej komisii

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo spoločnostiam EP Corporate Group, J&T CAPITAL PARTNERS a Eroski pri notifikácii koncentrácie Európskej komisii, ktorá spočívala v získaní ich spoločnej kontroly nad španielskou spoločnosťou zaoberajúcou sa maloobchodným predajom tovaru dennej spotreby prostredníctvom supermarketov pod značkou Eroski v Katalánsku a na Baleárskych ostrovoch. Európska komisia transakciu bezpodmienečne schválila.

↓ Viac ↑ Menej
12. 06. 2023

Nedelka Kubáč advokáti radili Zásilkovni pri námietkach proti transakcii s Českou poštou

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo spoločnosti Zásilkovna pri jej námietkach pred českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže proti ohlásenej transakcii, v rámci ktorej chcela Česká pošta získať svojho konkurenta v oblasti doručovania listových zásielok. Český súťažný úrad nakoniec na základe týchto námietok transakciu nepovolil, nakoľko vyvolávala vážne obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Naposledy český súťažný úrad zakázal transakciu pred 18 rokmi.

↓ Viac ↑ Menej
28. 07. 2022

Nedelka Kubáč advokáti radili piatim slovenským bankám so schválením vytvorenia spoločného podniku Európskou komisiou

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo piatim popredným slovenským bankám (Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB a 365.bank) v súvislosti so zaistením schválenia vytvorenia spoločného podniku Európskou komisiou. Spoločný podnik bude pôsobiť v oblasti poskytovania služieb spracovania hotovosti nielen pre bankový sektor.
Z hľadiska komplexnosti posudzovania dopadov na trh išlo o jednu z najzložitejších slovenských transakcií, ktorá kedy bola v histórii slovenského súťažného práva notifikovaná Európskej komisii. Transakcia bola Európskou komisiou schválená v rámci tzv. prvej fázy.

↓ Viac ↑ Menej
01. 07. 2022

Nedelka Kubáč advokáti prispeli do odbornej publikácie Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

Martin Nedelka a Jindřich Kadoun, advokáti advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA), prispeli článkom „K některým aspektům soukromoprávního vymáhání škody způsobené bid riggingem“ do publikácie Hospodářská soutěž a veřejné zakázky: Synergie a průsečíky, ktorá vznikla pod vedením Petra Mlsnu, predsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), za účasti popredných odborníkov z radov zamestnancov ÚOHS, advokátov a ekonómov. Ide o jedinečnú odbornú publikáciu, ktorá sa zaoberá spoločnými témami hospodárskej súťaže a verejného obstarávania.
Vo svojom článku sa právnici NKA zamerali na súčasný trend súkromnoprávneho vymáhania škôd spôsobených kartelovými dohodami v oblasti verejného obstarávania. Upozornili pritom najmä na špecifiká postavenia niektorých účastníkov, ako sú žiadatelia o leniency, malí a strední podnikatelia alebo subdodávatelia.
Okrem príspevkov týkajúcich sa kartelových dohôd sa publikácia venuje aj ďalším aktuálnym témam, okrem iného zodpovednému verejnému obstarávaniu a vplyvu ochrany životného prostredia (Green Deal) na právo hospodárskej súťaže, protisúťažnému potenciálu umelej inteligencie alebo problematike vendor lock-in a neoprávnenej štátnej pomoci.

↓ Viac ↑ Menej
08. 11. 2021

Patrik Albrecht posilnil tím Nedelka Kubáč advokáti

Pražský tím Nedelka Kubáč advokáti (NKA) posilnil Patrik Albrecht. NKA je vysoko špecializovaná advokátska kancelária, ktorá sa zameriava najmä na právo hospodárskej súťaže. Patrik Albrecht má v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti. V minulosti pracoval v medzinárodnej a českej advokátskej kancelárii, kde poskytoval klientom poradenstvo v oblasti oznamovania koncentrácií podnikateľov, ako aj zastupovania pri vyšetrovaní kartelov a zneužívania dominantného postavenia. Skúsenosti získal aj v Technologickej agentúre Českej republiky, kde sa zaoberal otázkami štátnej pomoci v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Pravidelne tiež publikuje odborné články s tematikou súťažného práva a compliance.

↓ Viac ↑ Menej
02. 11. 2021

Nedelka Kubáč advokáti českou Právnickou firmou roka 2021 v kategórii Hospodárska súťaž

Pražská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) sa stala tento rok v Česku víťazom prestížneho hodnotenia Právnická firma roka v kategórii Hospodárska súťaž. Uvedené víťazstvo prichádza po tom, ako bola počas predchádzajúcich ročníkov v tejto kategórii hodnotená ako vysoko odporúčaná advokátska kancelária. Ďalej nadväzuje na minuloročné a tohtoročné víťazstvo bratislavskej pobočky v rovnakom hodnotení na Slovensku.

↓ Viac ↑ Menej
29. 10. 2021

Nedelka Kubáč advokáti radili spoločnostiam EC Investments a Bonak pri oznámení Európskej komisii o získaní spoločnej kontroly nad skupinou FAST

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo spoločnostiam EC Investments a Bonak v súvislosti s oznámením koncentrácie podnikateľov Európskej komisii spočívajúcej v získaní spoločnej kontroly nad skupinou FAST, ktorá je veľkoobchodným a maloobchodným predajcom elektroniky, náradia a iného spotrebného tovaru. V Českej republike a na Slovensku prevádzkuje skupina FAST okrem iného maloobchodný reťazec Planeo. Európska komisia bezpodmienečne schválila transakciu v rámci tzv. prvej fázy.

↓ Viac ↑ Menej
19. 05. 2021

Nedelka Kubáč advokáti opäť slovenskou Právnickou firmou roka v kategórii Hospodárska súťaž

Bratislavská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) sa stala tento rok na Slovensku opätovne víťazom hodnotenia Právnická firma roka v kategórii Hospodárska súťaž. Obhájila tak svoj minuloročný úspech v tomto prestížnom hodnotení advokátskych kancelárií.

↓ Viac ↑ Menej
30. 11. 2020

Nedelka Kubáč advokáti radili SAZKA Group pri oznámení získania spoločnej kontroly nad Casinos Austria pred Európskou komisiou

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo spoločnosti SAZKA Group pri oznámení získania spoločnej kontroly so spoločnosťou Österreichische Beteiligungs AG nad spoločnosťou Casinos Austria pred Európskou komisiou. Spoločnosť Casinos Austria patrí medzi jeden z najtradičnejších rakúskych podnikateľských subjektov, pričom svoju činnosť nevykonáva iba v rámci Rakúska, ale aj v medzinárodnom meradle. Európska komisia uvedenú transakciu schválila v rámci tzv. prvej fázy.

↓ Viac ↑ Menej
30. 04. 2020

Nedelka Kubáč advokáti radili KKCG pri predaji cestovnej kancelárie FISCHER

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala právne poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií skupine KKCG pri predaji poprednej českej cestovnej kancelárie FISCHER, ako aj ďalších aktivít v oblasti cestovného ruchu skupine REWE. Vzhľadom na to, že skupina REWE už má aktivity v oblasti cestovného ruchu v Českej republike, išlo o komplexnú koncentráciu podnikateľov, ktorá ale bola schválená českým súťažným orgánom v rámci tzv. druhej fáze bez uloženia akýchkoľvek záväzkov.

↓ Viac ↑ Menej
13. 05. 2020

Nedelka Kubáč advokáti slovenskou Právnickou firmou roka 2020 v kategórii Hospodárska súťaž

Bratislavská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) sa stala tento rok na Slovensku víťazom prestížneho hodnotenia Právnická firma roka v kategórii Hospodárska súťaž. Uvedené víťazstvo prichádza po tom, ako bola počas predchádzajúcich troch ročníkov v tejto kategórii hodnotená ako vysoko odporúčaná advokátska kancelária. Úspech bratislavskej pobočky NKA rovnako nadväzuje na jej nedávne opätovné umiestnenie v medzinárodnej ročenke Chambers Europe v najvyššej kategórii (band 1) pre oblasť hospodárskej súťaže na Slovensku.

↓ Viac ↑ Menej
24. 04. 2020

Nedelka Kubáč advokáti úspešní pred českým Ústavným súdom

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala mesto Bílina v konaní pred českým Ústavným súdom o zrušení jeho všeobecne záväznej vyhlášky regulujúcej stávkové hry a lotérie na území mesta. Návrh na zrušenie tejto vyhlášky podalo Ministerstvo vnútra na základe predchádzajúceho rozhodnutia českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS), že vyhláška porušuje § 19a zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ZOHS), ktorý orgánom verejnej správy zakazuje pri výkone verejnej moci bez ospravedlniteľných dôvodov narušovať hospodársku súťaž. Išlo o vôbec prvé rozhodnutie ÚOHS podľa tohoto ustanovenia. Plénum Ústavného súdu potvrdilo názor mesta Bílina, že jej vyhláška nie je diskriminačná a nie sú dané dôvody na jej zrušenie. NKA súčasne zastupuje mesto Bílina aj v konaní pred Krajským súdom v Brne, v rámci ktorého je posudzovaná zákonnosť rozhodnutia ÚOHS o porušení § 19a ZOHS, ktoré bolo základom pre návrh Ministerstva vnútra na zrušenie uvedenej vyhlášky.

↓ Viac ↑ Menej
20. 04. 2020

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali Kofolu pri oznámení nadobudnutia spoločností Ondrášovka a Karlovarská Korunní

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko pri oznámení nadobudnutia spoločností Ondrášovka a Karlovarská Korunní pred českým súťažným úradom. Spoločnosť Kofola je popredným výrobcom nealkoholických nápojov v Českej republike, na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Nadobúdané spoločnosti pôsobia v oblasti výroby nealkoholických nápojov v Českej republike. Aj napriek svojej komplexnosti bola transakcia českým súťažným úradom schválená v rámci tzv. prvej fáze.

↓ Viac ↑ Menej
16. 03. 2020

Nedelka Kubáč advokáti aj naďalej mimoriadne úspešní v hodnotení Chambers Europe

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) potvrdila aj v tohtoročnom hodnotení medzinárodnej advokátskej ročenky Chambers Europe svoju vedúcu pozíciu v oblasti práva hospodárskej súťaže v Českej republike a na Slovensku. NKA je opäť jediná advokátska kancelária, ktorá bola v obidvoch jurisdikciách zaradená do najvyššej kategórie (band 1). Jej mimoriadne postavenie v oblasti hospodárskej súťaže v týchto jurisdikciach potvrdzuje zároveň aj skutočnosť, že štyria jej advokáti sa rovnako v tomto roku umiestnili aj v individuálnom hodnotení. Martin Nedelka, Radovan Kubáč a Jitka Linhartová pre Českú republiku a Andrea Oršulová pre Slovensko. Radovan Kubáč a Andrea Oršulová pritom svoje hodnotenie ešte vylepšili. V Českej republike je tak NKA v oblasti hospodárskej súťaže opäť jedinou advokátskou kanceláriou s individuálnym hodnotením hneď troch advokátov.

↓ Viac ↑ Menej
28. 11. 2019

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali XXXLutz pri oznámení nadobudnutia aktivít skupiny Kika

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala skupinu XXXLutz, popredného maloobchodného predajcu nábytku, pri oznámení nadobudnutia aktivít konkurenčnej skupiny Kika národným súťažným orgánom v Českej republike a Slovenskej republike.

↓ Viac ↑ Menej
16. 04. 2019

Nedelka Kubáč advokáti opäť veľmi úspešní v hodnotení Právnickej firmy roku na Slovensku

Bratislavská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA), vedená partnerkou Andreou Oršulovou, bola opäť veľmi úspešná v tohtoročnom hodnotení Právnická firma roku, keď bola opätovne zaradená do kategórie vysoko odporúčaných advokátskych kancelárií pre oblasť práva ochrany hospodárskej súťaže. Obhájila tak svoju pozíciu z roku 2018.

↓ Viac ↑ Menej
08. 03. 2019

Nedelka Kubáč advokáti mimoriadne úspešní v Chambers Europe 2019

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) bola mimoriadne úspešná v hodnotení prestížnej medzinárodnej advokátskej ročenky Chambers Europe za rok 2019. V kategórii hospodárska súťaž bola v rámci Českej republiky ako aj Slovenska zaradená do najvyššej kategórie (band 1). Súčasne sa hneď štyria jej právnici umiestnili v individuálnom hodnotení pre hospodársku súťaž v týchto jurisdikciách. Martin Nedelka, Radovan Kubáč a Jitka Linhartová v rámci Českej republiky a Andrea Oršulová v rámci Slovenska. V Českej republike je NKA v oblasti hospodárskej súťaže jedinou advokátskou kanceláriou s individuálnym umiestnením hneď troch právnikov.

↓ Viac ↑ Menej
25. 10. 2018

Andrea Oršulová vystúpila na konferencii Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystúpila dňa 10.11.2018 ako jediný advokát na konferencii Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve organizovanej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Jej vystúpenie bolo súčasťou panelu „Revízia metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút.

↓ Viac ↑ Menej
24. 09. 2018

Jitka Linhartová vystúpila v Kodani na konferencií k súťažnoprávnej zodpovednosti senior manažérov

Jitka Linhartová, of counsel advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA), vystúpila v septembri tohto roku na pravidelnej konferencii usporiadanej International Asssociaion of Lawyers, ktorá sa tentokrát uskutočnila v Kodani a zaoberala sa novými trendami v súťažnoprávnej zodpovednosti senior manažérov. Jitka vystúpila v rámci panelu s témou Self reporting and leniency uianet.org

↓ Viac ↑ Menej
26. 06. 2018

Jitka Linhartová vystúpila v Bruseli na tradičnej konferencii k súťažnoprávnym výzvam v oblasti motorových vozidiel

Jitka Linhartová, of counsel advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti, vystúpila na tohtoročnej konferencii Súťažnoprávne výzvy v oblasti motorových vozidiel. Ide o jednu z najvýznamnejších súťažnoprávnych konferencií k tejto problematike, ktorá sa tradične koná v Bruseli.
law.knect365.com

↓ Viac ↑ Menej
30. 04. 2018

Nedelka Kubáč advokáti opäť veľmi úspešní v hodnotení Právnickej firmy roku na Slovensku

Bratislavská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA), vedená partnerkou Andreou Oršulovou, bola opäť veľmi úspešná v tohtoročnom hodnotení Právnická firma roku, keď bola opätovne zaradená do kategórie vysoko odporúčaných advokátskych kancelárií pre oblasť práva ochrany hospodárskej súťaže. Obhájila tak svoju pozíciu z roku 2017.

↓ Viac ↑ Menej
15. 03. 2018

Nedelka Kubáč advokáti aktívni pri pripomienkovaní návrhu nových pravidiel ukladania pokút Protimonopolného úradu SR

Bratislavská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je pravidelne aktívna pri pripomienkovaní navrhovanej legislatívy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti sa zúčastnila aj verejnej konzultácie k zámeru nových pravidiel sankcionovania zverejnených Protimonopolným úradom SR a predložila k zámeru obsiahle pripomienky.

↓ Viac ↑ Menej
15. 03. 2018

Nedelka Kubáč advokáti velmi úspěšní v letošním hodnocení Chambers Europe

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) byla velmi úspěšná v hodnocení prestižní právnické ročenky Chambers Europe pro rok 2018. Pražská pobočka NKA byla v pátém roce existence kanceláře zařazena do nejvyšší kategorie, bratislavská pobočka pak do druhé nejvyšší kategorie. Mimořádný úspěch NKA dále dosáhla při hodnocení právníků kanceláře. Martin Nedelka byl opět v oblasti hospodářské soutěže zařazen do nejvyšší kategorie pro Českou republiku. Oceněni pro Českou republiku byli dále i Radovan Kubáč a Jitka Linhartová. NKA tak jako jediná advokátní kancelář v České republice má pro oblast hospodářské soutěže hned tři oceněné právníky. Partnerka v bratislavské pobočce NKA, Andrea Oršulová, pak byla oceněna mezi slovenskými soutěžními právníky.

↓ Viac ↑ Menej
15. 11. 2017

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali KKCG pri oznámení nadobudnutia majority v skupine AutoCont

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala skupinu KKCG pri oznámení získania majority v skupine AutoCont českému a slovenskému súťažnému orgánu. Skupina AutoCont patrí medzi najväčších poskytovateľov komplexných IT riešení a služieb pre firemnú klientelu a štátnu správu v Českej a Slovenskej republike.

↓ Viac ↑ Menej
01. 11. 2017

Jitka Linhartová posilňuje tím Nedelka Kubáč advokáti

Pražský tím advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) posilňuje advokátka Jitka Linhartová. NKA je vysoko špecializovaná advokátska kancelária s hlavným zameraním na právo hospodárskej súťaže. Jitka Linhartová sa na túto oblasť dlhodobo zameriava. V minulosti pôsobila okrem iného na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže a absolvovala stáž na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie. Vďaka tomu má rozsiahle skúsenosti predovšetkým s konaniami pred súťažnými orgánmi a s procesnými otázkami. V posledných rokoch viedla súťažneprávny tím v advokátskej kancelárii Schönherr. Je dlhodobo uvádzaná pre oblasť súťažného práva v medzinárodných ročenkách pre Českú republiku. „Pre NKA príchod Jitky Linhartovej predstavuje zásadné posilnenie tímu”, povedal Martin Nedelka, partner kancelárie.

↓ Viac ↑ Menej
23. 09. 2017

Nedelka Kubáč advokáti úspešne zastupovali víťaza tendru na náramky pre domáce vezenie

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovala víťaza tendru Ministerstva spravodlivosti ČR konaného formou súťažného dialógu na dodávku tzv. náramkov pre domáce vezenie, spoločnosť SuperCom. NKA poskytovala klientovi komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, ktorá takisto spadá do jej špecializácie. NKA pritom klienta nielen komplexne previedla mimoriadne zložitým priebehom súťažného dialógu, ale nakoniec ho aj úspešne ubránila v po sebe nasledujúcich námietkových/návrhových konaniach vedených neúspešným konkurenčným uchádzačom. Ministerstvo spravodlivosti sa pokúšalo vybrať dodávateľa uvedených náramkov v posledných ôsmich rokoch niekoľkokrát, doposiaľ však vždy neúspešne.

↓ Viac ↑ Menej
21. 09. 2017

Nedelka Kubáč advokáti úspešní v zásadnom súdnom spore o tom, či ich klient je verejný obstarávateľ

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovala spoločnosť Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ) v konaní na Krajskom súde v Brne, v rámci ktorého sa súd zaoberal otázkou, či táto spoločnosť je verejný obstarávateľ. Vzhľadom k charakteru činnosti VÚŽ išlo o zásadnú otázku pre jej fungovanie. Súd v rozsudku potvrdil názor VÚŽ, že nie je verejný obstarávateľ. V plnom rozsahu sa pritom stotožnil s argumentáciou NKA.

↓ Viac ↑ Menej
13. 09. 2017

Nedelka Kubáč advokáti úspešne zastupovali Lidl v nekalosúťažnom spore so spoločnosťou Ahold

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala spoločnosť Lidl v nekalosúťažnom spore s prevádzkovateľom predajní Albert, spoločnosťou Ahold. Predmetom sporu bola klamlivá reklama, ktorej sa dopúšťala vo vzťahu k spoločnosti Lidl jedna z predajní Albert. NKA najprv s nekalosúťažnou žalobou uspeli na Mestskom súde v Prahe, ktorý spoločnosti Lidl priznal právo na finančné zadosťučinenie a zodpovedajúce ospravedlnenie formou pútača v dotknutej predajni a regionálnych novinách. Tento rozsudok teraz potvrdil aj Vrchný súd v Prahe.
zpravy.aktualne.cz

↓ Viac ↑ Menej
28. 02. 2017

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) opätovne úspešne zastupovala spoločnosti KKCG a Foxconn pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou. Koncentrácia spočívala v založení spoločného investičného fondu zameraného na IT spoločnosti.

↓ Viac ↑ Menej
24. 11. 2016

Andrea Oršulová vystúpila na konferencii Európsky súťažný deň usporiadanej Protimonopolným úradom SR

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystúpila dňa 23.11.2016 ako jediný advokát v rámci konferencie Európsky súťažný deň (European Competition Day) organizovanej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Jej vystúpenie bolo súčasťou panelu venovaného problematike efektívnejšieho uplatňovania súťažného práva.

↓ Viac ↑ Menej
22. 11. 2016

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zastavenie správneho konania so Slovenskou bankovou asociáciou

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosiahla úplné zastavenie správneho konania so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktoré s ňou viedol Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ). PMÚ podozrieval SBA hneď z dvoch protisúťažných konaní súvisiacich s výmenou informácií vo vzťahu k jej členom. Jedno súviselo s problematikou tzv. samoregulácie členov združenia, druhé potom s pripomienkovaním legislatívy združením. V obidvoch prípadoch išlo o zásadné otázky, u ktorých mohol PMÚ svojím rozhodnutím podstatným spôsobom ovplyvniť ďalšie fungovanie združení a asociácií na území Slovenskej republiky. NKA už na počiatku tohto roka dosiahla najprv zrušenie prvostupňového rozhodnutia PMÚ voči SBA. Teraz dosiahla úplné zastavenie správneho konania s SBA, pretože PMÚ nezistil žiadne porušenie súťažných predpisov.

↓ Viac ↑ Menej
23. 05. 2016

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli pre klienta urovnanie v tzv. malom stavebnom karteli prešetrovanom českým súťažným orgánom

Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovali klienta pri prešetrovaní tzv. malého stavebného kartelu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dosiahli pritom, že prešetrovanie ich klienta a niekoľkých ďalších subjektov bolo vyčlenené do samostatného správneho konania a bolo ukončené procedúrou urovnania. V rámci nej bola ich klientovi a ďalším účastníkom tohto samostatného správneho konania znížená sankcia o 20 percent. Išlo o jeden z najvýznamnejších prípadov využitia procedúry urovnania u závažného kartelového konania.

↓ Viac ↑ Menej
08. 02. 2016

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zrušenie rozhodnutia Protimonopolného úradu SR proti Slovenskej bankovej asociácii

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosiahla zrušenie prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úradu SR (PMÚ) proti Slovenskej bankovej asociácii (SBA) Radou PMÚ. PMÚ podozrieval SBA hneď z dvoch protisúťažných konaní súvisiacich s umožnením výmeny citlivých obchodných informácií vo vzťahu k svojim členom. Rozhodnutie dosiahnuté NKA predstavuje jedno z najzásadnejších rozhodnutí týkajúcich sa združení a asociácií, pretože zrušené prvostupňové rozhodnutie podstatným spôsobom obmedzovalo činnosť združení a asociácií v súvislosti s legislatívnym lobbyingom a samoreguláciou členov.

↓ Viac ↑ Menej
10. 01. 2016

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala spoločnosti KKCG a Foxconn pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou. Koncentrácia spočívala v založení spoločného podniku činného v oblasti prevádzkovania dátových centier v Českej republike.

↓ Viac ↑ Menej
10. 11. 2015

Nedelka Kubáč advokáti úspešní v Právní firmě roku 2015

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosiahla hneď v druhom roku svojej existencie úspech v prestížnom hodnotení advokátskych kancelárií činných v Českej republike Právní firma roku 2015. Pre oblasť hospodárskej súťaže bola zaradená do kategórie veľmi odporúčaných advokátskych kancelárií. NKA tak nadväzuje na svoje úspechy v medzinárodných advokátskych ročenkách, v ktorých sa pre oblasť hospodárskej súťaže v Českej republike rovnako umiestňuje v najvyšších kategóriách.

↓ Viac ↑ Menej
01. 08. 2015

Najvyšší súd SR: Povinnosť poskytovať informácie a podklady Protimonopolnému úradu SR nie je bezbrehá

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) zastupovala klienta v konaní pred Najvyšším súdom SR („NS SR“) vo veci nezákonného zásahu Protimonopolného úradu SR („PMÚ“). Nezákonný zásah mal okrem iného spočívať v tom, že PMÚ pri sektorovom šetrení v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) ZOHS požadoval po klientovi NKA informácie a podklady bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom špecifikoval dôvody a predmet tohto sektorového šetrenia. NS SR v odôvodnení rozsudku vydaného na základe žaloby NKA výslovne konštatoval, že povinnosť podnikateľov a ďalších subjektov poskytovať informácie a podklady PMÚ pri sektorovom šetrení nie je bezbrehá. PMÚ je povinný aspoň všeobecne vymedziť predmet sektorového šetrenia, teda špecifikovať, čoho sa sektorové šetrenie týka. Uvedená špecifikácia je veľmi dôležitá i pre vlastné posúdenie dotknutých subjektov, či požadované informácie a podklady sú skutočne nevyhnutné pre činnosť PMÚ a musí byť preto PMÚ predložené.

↓ Viac ↑ Menej
27. 04. 2015

Nedelka Kubáč advokáti opäť úspešní na Protimonopolnom úrade SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zaznamenala úspech pred Protimonopolným úradom SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody v oblasti zavádzania a využívania informačných technológií, ktoré bolo začaté s jej klientom na základe neohlásenej inšpekcie v podnikateľských priestoroch dňa 10.12.2014. Protimonopolný úrad SR o tomto prešetrovaní informoval na svojich internetových stránkach. Predmetné prešetrovanie bolo teraz Protimonopolným úradom SR ukončené bez začatia správneho konania a bez uloženia sankcie. Ide už o druhé prešetrovanie za posledný polrok, pri ktorom sa advokátskej kancelárii NKA podarilo úspešne obhájiť klienta podozrievaného Protimonopolným úradom SR z protisúťažného konania a dosiahnuť zastavenie prešetrovania bez uloženia akejkoľvek sankcie.

↓ Viac ↑ Menej
10. 03. 2015

Nedelka Kubáč advokáti úspešní na českom Nejvyšším správním soudu vo významnom prípade týkajúcom sa koncentrácií podnikateľov

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) bola spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) úspešná so svojou kasačnou sťažnosťou podanou k českému Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Brne vo veci koncentrácie podnikateľov týkajúcej sa nadobudnutia Elektrárny Opatovice. Krajský soud v Brne vo svojom rozsudku dospel k prekvapivému záveru, že tretie osoby, ktoré nie sú účastníkmi konania o povolení koncentrácie podnikateľov, ale v priebehu posudzovania koncentrácie podnikateľov podávali proti takejto koncentrácii na ÚOHS námietky, majú následne právo ohľadne vysporiadania svojich námietok napadnúť rozhodnutie ÚOHS o povolení koncentrácie rozkladom, respektíve žalobou. Tento rozsudok spôsobil v praxi ÚOHS veľké praktické problémy a viedol k zdržovaniu schválených koncentrácií. Nejvyšší správní soud ale teraz rozsudok Krajského soudu v Brne zrušil. V tejto súvislosti uviedol, že možnosť tretích osôb podávať námietky proti koncentrácii podnikateľov predstavuje iba príležitosť oznámiť ÚOHS informácie podstatné pre posúdenie koncentrácie, nezakladá však právo tretích osôb následne rozhodnutie o povolení koncentrácie napadnúť rozkladom a žalobou.

↓ Viac ↑ Menej
31. 10. 2014

Nedelka Kubáč advokáti posilňujú bratislavskú kanceláriu o novú partnerku

Andrea Oršulová ako riadiaca partnerka posilňuje bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti. Andrea Oršulová je advokátkou špecializujúcou sa dlhodobo na právo hospodárskej súťaže a regulované odvetvia, najmä telekomunikácie a energetiku. Pred vstupom do advokácie pôsobila na Protimonopolnom úrade SR a v spoločnostiach T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Od vzniku Nedelka Kubáč advokáti s touto kanceláriou úzko spolupracovala ako nezávislá advokátka. Andrea Oršulová pravidelne publikuje v odborných časopisoch, predovšetkým v oblasti práva hospodárskej súťaže. Okrem mnohých odborných článkov je aj spoluautorkou monografie o súťažnom práve na Slovensku, príručky Kartelové dohody a najnovšieho komentára k českému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže obsahujúceho informácie o slovenskej rozhodovacej praxi a porovnanie so slovenskou právnou úpravou. Právo hospodárskej súťaže vyučuje aj na vysokej škole. Partner Nedelka Kubáč advokáti, Martin Nedelka, k posilneniu tímu uviedol: „Andrea patrí jednoznačne k popredným odborníkom v oblasti hospodárskej súťaže a regulácie na Slovensku. Sme veľmi poctení, že sa Andrea rozhodla pre partnerstvo v našej advokátskej kancelárii. Vzhľadom na našu vysokú špecializáciu bolo veľmi ťažké nájsť na trhu niekoho s potrebným rozsahom znalostí a skúseností v oblastiach našej špecializácie. Vďaka našej doterajšej úzkej spolupráci bude jej prechod do partnerskej pozície bezproblémový. Posilnenie nášho tímu o skúsenú advokátku, akou Andrea je, vítame aj z toho dôvodu, že naša bratislavská pobočka v súčasnej dobe zastupuje klientov takmer vo všetkých šetreniach, ktoré v ostatnom čase Protimonopolný úrad SR zahájil.“ Andrea Oršulová k svojmu profesijnému kroku povedala: „Prechod do advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti, ktorá patrí medzi elitu v oblasti súťažného práva, vnímam ako prirodzené pokračovanie mojej doterajšej praxe a zároveň ako veľkú profesnú výzvu. Je pre mňa cťou byť súčasťou tímu odborníkov na oblasť hospodárskej súťaže a regulovaných odvetví kladúcich mimoriadny dôraz na kvalitu poskytovaných právnych služieb“.

↓ Viac ↑ Menej
01. 08. 2014

Nedelka Kubáč advokáti v hodnotení Global Competition Review pre oblasť hospodárskej súťaže v Českej republike v najvyššej kategórii

Rok od svojho vzniku bola advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) v hĺbkovom hodnotení advokátskych kancelárií pôsobiacich v Českej republike v oblasti hospodárskej súťaže prevedenom v júli roku 2014 jedným z najvýznamnejších medzinárodných periodík pre oblasť hospodárskej súťaže, Global Competition Review, zaradená do najvyššej kategórie. Toto hodnotenie tak nadväzuje na predchádzajúce hodnotenie členov tímu NKA uznávanými medzinárodnými advokátskymi periodikami, v ktorých dlhodobo pre oblasť hospodárskej súťaže v Českej republike dostávajú rovnako najvyššie hodnotenie.

↓ Viac ↑ Menej
20. 05. 2014

Radovan Kubáč vystúpil na sympóziu Energetické právo 2014 usporiadanom Masarykovou univerzitou

Partner našej advokátskej kancelárie, Radovan Kubáč, vystúpil v rámci sympózia Energetické právo 2014 usporiadaného Masarykovou univerzitou v Brne. Jeho vystúpenie bolo súčasťou panelu venovaného problematike verejnej podpory vo vzťahu k budovaniu energetickej infraštruktúry.

↓ Viac ↑ Menej
15. 05. 2014

Martin Nedelka prednášal na súťažnoprávnej konferencii slovenského súťažného orgánu

Partner našej advokátskej kancelárie, Martin Nedelka, prednášal na druhom ročníku súťažnoprávnej konferencie spoluusporiadanej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Vystúpil v paneli týkajúcom sa prijímania podmienok a povinností pri schvaľovaní koncentrácií podnikateľov. Zameral sa predovšetkým na praktické otázky navrhovania a prijímania podmienok a povinností z pohľadu ich navrhovateľov.

↓ Viac ↑ Menej
01. 01. 2014

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali právne poradenstvo spoločnosti Cemex pri oznámení získania kontroly nad spoločnosťou Holcim v Českej republike

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti poskytovala právne poradenstvo spoločnosti Cemex pri oznámení získania kontroly nad spoločnosťou Holcim v Českej republike u českého súťažného úradu. Transakcia bola schválená v druhej fáze bez uloženia akýchkoľvek podmienok. Jednalo sa o jednu z najkomplexnejších koncentrácií posudzovaných českým súťažným úradom v poslednej dobe.

↓ Viac ↑ Menej
13. 11. 2013

Martin Nedelka prednášal na Svätomartinskej súťažnej konferencii usporiadanej českým súťažným orgánom

Partner našej advokátskej kancelárie, Martin Nedelka, vystúpil na tradičnej Svätomartinskej súťažnej konferencii. Ide o najvýznamnejšiu súťažnú udalosť v Českej republike organizovanú každoročne Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže. Martin Nedelka vystúpil v rámci panelu venovanému dohodám o určovaní cien pre ďalší predaj, tzv. resale price maintenance (RPM). Zaoberal sa predovšetkým nevyhnutnosťou jasného prístupu jednotlivých súťažných orgánov v rámci EÚ k RPM, ako aj otázkou prioritizácie pri postihu RPM.

↓ Viac ↑ Menej
30. 09. 2013

O založení Nedelka Kubáč advokáti informovali významné medzinárodné i národné advokátske periodiká

O založení advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti na počiatku septembra 2013 informovali významné medzinárodné i národné advokátske ročenky a časopisy, napr. Global Competition Review, JUVE, epravo.cz a epravo.sk:
globalcompetitionreview.com
juve.de
epravo.sk
epravo.sk

↓ Viac ↑ Menej

Praha

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
Česká republika

Ukázať na mape

 • IČO 01894501
 • DIČ CZ01894501
 • OR Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 213149.
 • T +420 210 320 260
 • F +420 210 320 270
 • E praha@nka.eu

Parkovanie je možné na klientskych miestach v podzemnej garáži v areáli našej advokátskej kancelárie. Vjazd do podzemnej garáže je vedľa vchodu v Olivovej ulici. Prosíme o včasné oznámenie požiadavky na parkovanie.

Bratislava

Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Ukázať na mape

 • IČO 47 255 731
 • DIČ 2024150436
 • IČ DPH
  SK2024150436
 • OR Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 100891/B.
 • T +421 221 025 250
 • F +421 221 025 251
 • E bratislava@nka.eu

Parkovanie je možné na klientskych miestach v podzemnej garáži v areáli našej advokátskej kancelárie. Prosíme o včasné oznámenie požiadavky na parkovanie.