Martin Nedelka

Martin Nedelka

Martin Nedelka

partner

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 269
 • F +420 210 320 270
 • M +420 724 216 303
 • E nedelka@nka.eu

Martin Nedelka je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej i bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, regulovaných odvetví, predovšetkým energetiky, ďalej na problematiku preverovanie zahraničných investícií (FDI) a oblasť compliance. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií podnikateľov, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení. V energetike sa špecializuje na regulačné otázky v oblasti elektrickej energie a plynu, problematiku energetických sietí, obnoviteľných zdrojov, ale aj zastupovanie pred národnými regulátormi alebo Európskou komisiou. V oblasti compliance má Martin Nedelka rozsiahle skúsenosti predovšetkým s realizáciou compliance previerok a s právnym poradenstvom k následkom porušenia zásad compliance.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce právne poradenstvo:

 • viac než päťdesiat oznámení koncentrácií podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre japonský koncern pri rozsiahlom vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre nemeckú spoločnosť pri vyšetrovaní českého súťažného orgánu pre údajné zneužívanie dominantného postavenia,
 • pre české podnikateľské združenie pri vyšetrovaní českého súťažného orgánu pre údajnú zakázanú protisúťažnú dohodu,
 • pre významný česko-slovenský koncern pri vyšetrovaní Európskou komisiou pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre významnú slovenskú banku v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre významný nemecký koncern v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre českú spoločnosť pri podaní úspešnej sťažnosti na protisúťažné konanie českému súťažnému orgánu a Európskej komisii,
 • pre významnú českú kongresovú spoločnosť v súvislosti s možnou štátnou pomocou,
 • pre celý rad miest a obcí v oblasti štátnej pomoci pri poskytovaní prostriedkov z fondov EÚ.

V regulovaných odvetviach môže Martin Nedelka v poslednej dobe vykázať okrem iného nasledujúce poradenstvo pre:

 • národného prevádzkovateľa prenosovej sústavy v regulačných otázkach, vrátane energetického práva EÚ,
 • národného energetického regulátora k rôznym regulačným otázkam, vrátane energetického práva EÚ,
 • významné české energetické spoločnosti v regulačných otázkach,
 • slovenskú plynárenskú spoločnosť v regulačných otázkach,
 • českých prevádzkovateľov obnoviteľných zdrojov v sporoch s distribučnými spoločnosťami a národným regulátorom, vrátane zastupovania pred súdmi,
 • českú telekomunikačnú spoločnosť v celom rade otázok telekomunikačného práva, vrátane únijnej právnej úpravy,
 • slovenskú telekomunikačnú spoločnosť v celom rade otázok telekomunikačného práva, vrátane únijnej právnej úpravy,
 • významné lesnícke spoločnosti v regulačných otázkach v oblasti lesníctva, vrátane zastupovania pred príslušnými správnymi orgánmi a súdmi.

V oblasti preverovania zahraničných investícií (FDI) má Martin Nedelka praktické skúsenosti s posudzovaním množstva transakcií podľa českého, respektíve slovenského zákona o preverovaní zahraničných investícií (FDI zákony), ako aj s oznamovaním transakcií príslušnému českému, respektíve slovenskému orgánu.

V oblasti compliance poskytoval Martin Nedelka napríklad poradenstvo pre:

 • americký koncern pri realizácii compliance auditu a návrhu riešenia identifikovaných problémov,
 • americkú spoločnosť pri realizácii compliance opatrení,
 • nemecký koncern pri realizácii compliance opatrení,
 • českú spoločnosť pri príprave a realizácii interného compliance programu,
 • celý rad českých a slovenských spoločností pri školeniach k otázkam compliance.

Martin Nedelka vyštudoval právo v Prahe (Mgr.; JUDr./Ph.D.), Regensburgu (LL.M.) a Dubline (LL.M.). V rokoch 1996 až 1999 a 2001 až 2008 pôsobil v pražskej, bratislavskej a bruselskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz, pričom od roku 2003 ako partner. Potom pôsobil do roku 2013 ako partner v advokátskej kancelárii Schoenherr. V roku 2001 pracoval v bruselskej pobočke advokátskej kancelárie Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Martin Nedelka je členom českej, slovenskej a bruselskej advokátskej komory. Pôsobí v redakčnej rade česko-slovenského súťažnoprávneho časopisu Antitrust.

Pracuje v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine. Disponuje tiež znalosťami francúzštiny, ruštiny a poľštiny.

Vzdelanie

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 1993; JUDr./Ph.D. 1999)
Univerzita Regensburg (LL.M. 1995)
University College Dublin (LL.M. 2000)

Advokátske komory

Česká advokátska komora
Slovenská advokátska komora
Bruselská advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
nemčina
angličtina